உங்களுக்கு ஆறுதல் வழங்குபவர் நானேதான்! எசாயா 51:12

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: