“உங்களைத் தொடுகிறவன் அவருடைய கண்மணியைத் தொடுகிறான்.”சகரியா 2:8

You may also like...

Leave a Reply