“உங்கள் இருதயத்தை இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு நேராகத் திருப்புங்கள்”யோசுவா 24:23

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: