உங்கள் உள்ளங்கால் மிதிக்கும் இடமெல்லாம் உங்களுடையதாயிருக்கும்; உபாகமம் 11:24

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: