“உங்கள் காரியங்களெல்லாம் அன்போடே செய்யப்படக்கடவது.”1 கொரிந்தியர் 16:14

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: