உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூரண ஆசீர்வாதங்களைப் பெறுவான்; நீதிமொழிகள் 28:20

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: