“உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதேபோம்; “ஏசாயா 54:17

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: