“உன்னதமானவரின் மறைவிலிருக்கிறவன் சர்வவல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான்.”சங்கீதம் 91:1

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: