உன்னைக் காக்கும்படிக்கு நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன். Jeremiah 1:8

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: