உன்னை அதிசயங்களைக் காணப்பண்ணுவேன். மீகா 7 : 15

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: