உன் செய்கைகளைக் கர்த்தருக்கு ஒப்புவி; அப்பொழுது உன் யோசனைகள் உறுதிப்படும்.நீதிமொழிகள் 16:3

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: