“உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார்; அவர் வல்லமையுள்ளவர், அவர் இரட்சிப்பார்”செப்பனியா 3:17

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: