“உன் பொருளாலும், உன் எல்லா விளைவின் முதற்பலனாலும் கர்த்தரைக் கனம்பண்ணு. “நீதிமொழிகள் 3:9

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: