உன் வாயை விரிவாய்த் திற, நான் அதை நிரப்புவேன். சங்கீதம் 81:10

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: