உபத்திரவத்தின் குகையிலே உன்னைத் தெரிந்துகொண்டேன். ஏசாயா 48:10

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: