உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்ந்துபோவேன்; என் தேவனாலே ஒரு மதிலைத் தாண்டுவேன். சங்கீதம் 18:29

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: