உம்முடைய சாட்சிகள் எனக்கு இன்பமும், என் ஆலோசனைக்காரருமாயிருக்கிறது. சங்கீதம் 118:24

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: