“உம்முடைய தேவன் உமக்குத் துணை நிற்கிறார்” 1 நாளாகமம் 12:18

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: