‘உம்முடைய ரட்சிப்பின் கேடகத்தையும் எனக்குத் தந்தீர்; உம்முடைய காருணியம் என்னைப் பெரியவனாக்கும். “2 சாமுவேல் 22:36

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: