“உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்குத் தீபமும், என் பாதைக்கு வெளிச்சமுமாயிருக்கிறது.”சங்கீதம் 119:105

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: