”உம் தாய் பேறுபெற்றவர்” (லூக்கா 11:27)

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: