உம் வாழ் நாளெல்லாம் நீர் எருசலேமின் நல்வாழ்வைக் காணும்படி செய்வாராக! திருப்பாடல்கள்(சங்கீதங்கள்) 128:5

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: