உருக்கமான இரக்கங்களால் உன்னைச் சேர்த்துக்கொள்வேன். ஏசாயா 54:7

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: