உலகின் விதானத்தின்மீது வீற்றிருப்பவர் நமது ஆண்டவரே! எசாயா 40 : 22

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: