இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : எசாயா 58 :7,8

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: