எந்த மனிதருக்கும் நியாயம் வழங்குபவர் ஆண்டவர் அன்றோ?

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: