எனக்கு ஆலோசனை தந்த கர்த்தரைத் துதிப்பேன்; சங்கீதம் 16:7

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: