என்னைக் கனம்பண்ணுகிறவர்களை நான் கனம் பண்ணுவேன்; 1 சாமுவேல் 2:30

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: