என் இதயத்துக்கு உகந்தவனாகக் கண்டேன். [ தி. பணிகள். 13 : 22 ]

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: