என் இருதயம் அவரை நம்பியிருந்தது; நான் சகாயம் பெற்றேன்; சங்கீதம் 28:7

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: