என் கால்கள் வழுவாதபடிக்கு நான் நடக்கிற வழியை அகலமாக்கினீர். 2 சாமுவேல் 22:37

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: