என் கிருபை உனக்குப்போதும்; 2 கொரிந்தியர் 12:9

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: