என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டுப்போவதில்லை. யோவேல் 2:26

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: