என் தேவனே, உமக்குப் பிரியமானதைச் செய்ய விரும்புகிறேன்; சங்கீதம் 40:8

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: