என் தேவன் என் பெலனாயிருப்பார். Isaiah 49:5

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: