என் நாமத்தினாலே நீங்கள் எதைக் கேட்டாலும் அதை நான் செய்வேன். யோவான் 14:14

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: