“என் நெருக்கத்திலே கர்த்தரை நோக்கிக் கூப்பிட்டேன்; அவர் எனக்குச் செவிகொடுத்தார்.”சங்கீதம் 120:1

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: