“என் வாய் உமது துதியினாலும், நாள்தோறும் உமது மகத்துவத்தினாலும் நிறைந்திருப்பதாக.”சங்கீதம் 71:8

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: