எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள். இடைவிடாமல் ஜெபம்பண்ணுங்கள். 1 Thessalonians 5:16,17

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: