எப்பொழுதும் விழிப்பாயிருந்து ஜெபம் செய்திடுவோம். லூக்கா 21:36.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: