எல்லாவற்றிலேயும் ஸ்தோத்திரஞ் செய்யுங்கள்; 1 தெசலோனிக்கேயர் 5:18

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: