எல்லா மனிதர்களின் செயல்களும் ஆண்டவர் திருமுன் இருக்கின்றன

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: