எல்லா வேண்டல்களையும்,மன்றாட்டுகளையும் இறைவனிடம் எழுப்புங்கள்.எபேசியர் 6:18

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: