எழும்பிப் பிரகாசி; உன் ஒளிவந்தது, கர்த்தருடைய மகிமை உன்மேல் உதித்தது.ஏசாயா 60:1

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: