“எவர்கள் உனக்கு விரோதமாய்க் கூடுகிறார்களோ, அவர்கள் உன் பட்சத்தில் வருவார்கள். “ஏசாயா 54:15

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: