ஐசுவரியத்தைச் சம்பாதிக்கிறதற்கான பெலனை நமக்கு கொடுப்பவர் ஆண்டவர். உபாகமம் 8:18.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: