ஒருவனை அவன் தாய் தேற்றுவதுபோல் நான் உங்களைத் தேற்றுவேன்; ஏசாயா 66:13

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: