ஒருவன் உன்னை ஒரு மைல் தூரம்வரப் பலவந்தம்பண்ணினால், அவனோடு இரண்டு மைல் தூரம் போ. மத்தேயு 5:41

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: