ஒருவராய் பெரிய அதிசயங்களை செய்கிறவரை துதியுங்கள்; அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது “Psalm 136:4

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: