“ஒருவர் பாரத்தை ஒருவர் சுமந்து, இப்படியே கிறிஸ்துவினுடைய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுங்கள். “கலாத்தியர் 6:2

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: